Trang chủ Tin Tức ngành Thành lập ban soạn thảo và tổ biên tập nghị định quy...

Thành lập ban soạn thảo và tổ biên tập nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo

285
0
Chia sẻ

Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 371 /QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, quản lý vận hành nhà chung cư và điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản, bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Đỗ Đức Duy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Trưởng Ban soạn thảo;

2. Ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục Trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Phó Trưởng ban soạn thảo;

3. Ông Vũ Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Thành viên;

4. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Thành viên;

5. Ông Nguyễn Duy Thắng, Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp chế Bộ Xây dựng – Thành viên;

6. Đại diện Lãnh đạo cấp Vụ của Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

7. Đại diện Lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tư pháp, Thành viên;

8. Đại diện Lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên.

Thành lập Tổ biên tập Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, quản lý vận hành nhà chung cư và điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản, bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục Trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Tổ trưởng Tổ biên tập;

2. Ông Vũ Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Tổ phó Tổ biên tập;

3. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Thành viên;

4. Đại diện chuyên viên Vụ Pháp luật Dân sự – Kinh tế, Bộ Tư pháp – Thành viên;

5. Đại diện chuyên viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;

6. Ông Đỗ Bá Đại, Chuyên viên Vụ Pháp chế Bộ Xây dựng – Thành viên;

7. Ông Phạm Văn Thường, Trưởng phòng Quản lý thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Thành viên;

8. Ông Thân Thế Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà ở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng -Thành viên;

9. Bà Lý Thị Thanh Hoa, chuyên viên phòng Quản lý nhà ở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Thư ký;

10. Bà Nguyễn Thu Hoài, chuyên viên phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Thư ký.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban soạn thảo và Tổ biên tập:

Ban soạn thảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và Điều 23 của Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và có nhiệm vụ quy định tại Điều 25 của Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu hoàn thành Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, quản lý vận hành nhà chung cư và điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản.

Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 371 /QĐ-BXD
http://www.moc.gov.vn/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here